Профорієнтація в Україні / Статті / Професійна орієнтація: між минулим та май...

 укр

 рус

Благодійний фонд "Розвиток України"

Профорієнтація в Україні

31.10.2007 Професійна орієнтація: між минулим та майбутнім профільним навчанням

Проблема професійного самовизначення і вибору професії, роботи має об'єктивні витоки і підґрунтя. Які вони? Між людьми, як і між професіями, існують стійкі відмінності. Так, за швидкістю реакції на зовнішні об'єкти, переробки (усвідомлення) інформації і прийняття рішень різниця показників у великій групі людей сягає 3-4 разів; виявлені також значні, близько 1120 варіацій темпераменту і характеру у межах таких рис, як запальний - спокійний, уважний - розсіяний, товариський - замкнутий, злопам'ятний - відхідливий, чуйний - черствий і т.п. Певне поєднання тих або інших особливостей людини явно або неявно тяжіє до конкретних груп професій.

Вони, проте, "собі на розумі" - у кожної, а їх десятки тисяч, свої вимоги до людини, своя вдача, свій розрахунок. Ми вибираємо і нас вибирають. Поєднавши відповідну людину з відповідною її індивідуальним особливостям професією, посадою, одержуємо великий виграш у підвищенні продуктивності і якості праці, скороченні травматизму і профзахворювань, зростанні добробуту, доходу, задоволеності працею і життям. Відступає халтура, менше стає скигліїв і шахраїв.

Перед кожним випускником школи постає проблема: "Ким бути?". І важливо вирішити її правильно, із урахуванням і своїх інтересів і схильностей, і інтересів держави, тобто потреб ринку праці у тих або інших фахівцях, оскільки якщо не зважати на цей критерій, то дуже легко можна виявитися "дипломованим" безробітним. Як свідчить статистика, сьогодні серед безробітних - кожна друга молода людина у віці до 30 років, кожний п'ятий - випускник школи. Президентом і урядом приймається низка заходів, спрямованих на стабілізацію і зниження рівня безробіття.

У зв'язку з цим важливим соціально-економічним завданням є створення і послідовний розвиток державної системи профорієнтації, що охоплює всю територію республіки і забезпечує молоді рівні можливості отримання профорієнтаційних послуг.

Система професійної орієнтації повинна стати невід'ємним елементом всієї кадрової політики і частиною двох взаємопов'язаних систем: безперервної освіти і ефективної зайнятості.

Проте у школі не вироблена система профорієнтаційної роботи. Можна сказати, що ця робота зі школярами здійснюється лише побічно, за допомогою вивчення навчальних предметів, що можна розглядати згідно концепції профільної освіти як "різноманітні проби із виявлення в учнів ставлення, інтересів та здібностей до тих або інших видів діяльності, навчальних предметів, освітніх галузей". Проте не секрет, що часто інтереси учня різнопланові: він любить і математику, й історію, охоче займається іноземною мовою, до того ж відвідує який-небудь гурток технічної творчості або спортивну секцію, і успішно зі всім цим справляється. Чимало і таких ситуацій, коли інтереси і схильності взагалі не виявляються. Як бути у такій ситуації? Тут потрібна цілеспрямована системна робота ще на етапі допрофільної підготовки, тобто у базовій школі, яка і повинна допомогти учневі розібратися в собі, виявити свої професійні вподобання, сформувати інтерес до потрібної суспільству професії, допомогти визначитися зі шляхами отримання професійної освіти. Такою системою є професійна орієнтація як науково обґрунтована система державних заходів, спрямована на надання допомоги молоді у професійному самовизначенні.

Якщо почати проводити системну профорієнтаційну роботу в базовій школі, то до моменту переходу в старшу школу і вибору профілю для продовження освіти в учня вже будуть сформовані стійкі професійні вподобання.

Вибір профілю проходитиме усвідомлено: не тільки відповідно до інтересів школяра, але і з врахуванням і його психофізичних можливостей, і потреб ринку праці.

В чому ж полягає суть профорієнтаційної роботи?

Її завдання цілком збігаються із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

 • професійну інформацію. Вона передбачає повне і всебічне знайомство учнів зі світом професій, з правилами вибору професії, з соціально-економічними, психологічними і медико-фізіологічними аспектами вибору професії, що є найважливішою передумовою для вироблення готовності до професійного вибору. Головним завданням профінформації є виховання любові до будь-якого виду трудової діяльності, знайомство з потребами народного господарства країни в цілому і конкретного регіону зокрема у фахівцях на сучасному етапі і на найближчу перспективу. Вона також у першу чергу повинна піднімати престиж затребуваних на ринку праці професій. Починати цю роботу можна з 1-го класу, поступово, від класу до класу розширюючи і ускладнюючи коло відомостей.

  Організатором цієї роботи має бути класний керівник. А питання профінформації повинні органічно увійти до плану виховної роботи з класом. Це можуть бути бесіди, класні години, диспути, екскурсії профорієнтаційної спрямованості. До проведення цих заходів цілком можливо залучити і педагога-психолога, і шкільного бібліотекаря, і лікаря, і членів батьківського комітету, і шкільні молодіжні організації, і представників підприємств та організацій району, які відповідно до своєї професійної компетентності інформуватимуть учнів про різноманітні аспекти професійного самовизначення.

 • професійне виховання - містить низку заходів із формування схильностей і професійних інтересів школярів. Цей напрямок профорієнтаційної роботи передбачає передовсім підвищення ефективності учбової роботи, залучення школярів до різноманітних видів позашкільної суспільно-корисної діяльності, стимулювання їхніх пізнавальних можливостей, самопізнання і самовиховання. На цій ділянці профорієнтаційної роботи класний керівник має діяти у тісному контакті з вчителями-предметниками. Виявляти і підтримувати інтереси школяра до різних навчальних предметів, спонукати до самостійної роботи із вивчення сфери діяльності, яка його зацікавила.

  Позитивну роль тут мають зіграти предметні гуртки і гуртки за інтересами, особливо якщо вибрані вони будуть з урахуванням переважаючого інтересу до одного з типів професійної діяльності. Адже поза сумнівами, що тільки у конкретній роботі можливе виховання професійних інтересів, виховання поваги до професії, в основі якої повинна лежати любов до праці, психологічна готовність до будь-якої роботи.

 • професійна консультація - науково обґрунтована рекомендація конкретній особі (або групі) у період вибору професії. Потребують її найчастіше випускники 9-11-х класів. Вона ґрунтується на знанні схильностей та інтересів консультованого, його особистих якостей. Професійна консультація проводиться з метою допомогти старшокласнику ніби "приміряти" професії, що цікавлять його, на себе, задоволення інтересу школяра до конкретної спеціальності (до її змісту, вимог до якостей особистості і врахуванню протипоказань для виконання тієї або іншої роботи). У ході консультації визначаються шляхи отримання освіти за обраною спеціальністю, терміни навчання, перспективи професійного зростання, затребуваність фахівців на ринку праці. У ролі консультанта в школі може виступати класний керівник, педагог-психолог або соціальний педагог.

  Професійну консультацію можна одержати у профконсультантів служби зайнятості, або у відділі профорієнтаційної роботи м. Мінська РЦПОМ.

 • професійна діагностика - певне, головний елемент профорієнтації. Без неї не можуть функціонувати ані професійна консультація, ані професійне виховання, а тим більше професійний відбір. Професійна діагностика займається вивченням особистості школяра, процесу росту, формування якостей, здібностей та інтересів. Це фундамент, на якому формується професійне самовизначення особистості. Робота ця проводиться протягом всього періоду шкільного навчання класним керівником і педагогом-психологом за допомогою різноманітних методик. З учнями 7-11-х класів проводити її можна за допомогою опитувальників і анкет, досить апробованих та інформаційних, а також карти профорієнтації, розробленої фахівцями РЦПОМ.

  Ці чотири складові системи профорієнтаційної роботи є головними для школи. Але випускники шкіл повинні мати уявлення і про професійний відбір, і про професійну адаптацію, і про ринок праці.

 • професійний відбір - виявляє придатність людини до конкретного виду праці. Робота із професійного відбору є досить трудомісткою і складною, вимагає спеціальної підготовки у галузі фізіології, психології, медицини, педагогіки. Цей елемент професійної орієнтації використовується при прийомі на роботу і виявляє придатність людини до конкретного виду праці. Але школярам важливо знати про це, щоб цілеспрямовано формувати у собі якості, необхідні для роботи за обраною спеціальністю.
 • професійна адаптація - активний процес пристосування молодої людини до виробництва, нового соціального оточення, умов праці і особливостей конкретної ситуації. Успішність професійної адаптації є одним з головних критеріїв правильного вибору професії, оцінкою ефективності всієї профорієнтаційної роботи. Отже, уміле поєднання всіх компонентів профорієнтації служить основою для наукового вибору професії.
 • Тим більше, що форми і методи профорієнтаційної роботи можуть органічно входити в систему навчально-виховної роботи в загальноосвітній школі. Це логічно витікає з функцій кожної складової системи профорієнтації:

I. Професійна інформація

 1. Бесіди, лекції, телерадіопрограми профорієнтаційного спрямування.
 2. Кінолекторій про професії.
 3. Екскурсії на підприємства і в установи, професійно-технічні навчальні заклади.
 4. Зустрічі з керівниками підприємств, з передовиками виробництва, молодими робітниками, керівниками підприємств.
 5. Професіографічні матеріали, рекламні проспекти навчальних закладів, підприємств і установ різної форми власності.
 6. Збірки довідкових матеріалів про навчальні заклади різного рівня.

II. Професійне виховання

 1. Трудове навчання.
 2. Тематичні батьківські збори, педради.
 3. Організація предметних гуртків, факультативів, гуртків за інтересами.
 4. Шкільні тематичні вечори, клуби цікавих зустрічей, ток-шоу профорієнтаційної роботи.

III. Профдіагностика

 1. Медичні огляди (медичні огляди учнів проводяться з метою виявлення відхилень у фізичному розвитку і стані здоров'я, їх корекції і лікування, а також встановлення можливих обмежень за медичними показаннями для певних видів трудової діяльності).
 2. Психодіагностичне тестування.
 3. Профорієнтаційна карта.

IV. Профконсультація

 1. Вивчення професійних планів школярів шляхом анкетування.
 2. Індивідуальна бесіда з профконсультантом.
 3. Рекомендації щодо вибору майбутньої професії у відповідності до інтересів і можливостей школяра і щодо можливих шляхів її здобуття.

V. Професійний відбір (підбір)

 1. Розробка методик відбору по професіях.
 2. Виявлення у претендентів на роботу протипоказань до професії.
 3. Відбір учнів для навчання на відділеннях допрофесійної підготовки ПТНЗ, у НВК відповідно до профілів.

VI. Ринок праці

 1. Інформація про ринок праці: затребувані і незатребувані професії.

VII. Професійна адаптація

 1. Організація наставництва.
 2. Контроль за адаптацією випускника протягом двох років.
 3. Надання соціально-педагогічної і психологічної допомоги і підтримки в соціальній адаптації на початковому етапі самостійного життя.

Триває реформа середньої школи у світлі нового закону. У найближчі два роки нам належить створити умови для переходу до нового етапу - профільного навчання у старшій школі. А це значить, підготувати кадри, матеріальну базу, провести роз'яснювальну роботу серед батьків, учнів і педагогів.

У зв'язку з цим робота із профорієнтації повинна органічно увійти до системи навчально-виховної роботи школи. Республіканський центр профорієнтації молоді Міністерства праці і соціального захисту готовий надати школі професійну підтримку в організації і проведенні планомірної роботи з учнями по професійній орієнтації. Фахівцями центру розроблений інформаційний і методичний супровід профорієнтації для різних етапів її проведення.

I. Інформаційний супровід профорієнтаційної роботи:

 1. Збірки довідкових матеріалів про навчальні заклади: "ВНЗ РБ", "ССНЗ РБ", "ВНЗ м. Мінська", "ССНЗ м. Мінська", "ПТНЗ м. Мінська", "Путівник по спеціальностях ВНЗ".
 2. Пам'ятки:
  • про контракт;
  • про можливості безперервного навчання;
  • пільги і гарантії для тих, що навчаються без відриву від виробництва;
  • право "важкого підлітка" на професійне самовизначення;
  • для тих, хто вступає до ВНЗ, ССНЗ, ПТНЗ.
 3. Підготовчі курси.
 4. Дні відкритих дверей.
 5. Інформація про централізоване тестування.
 6. Презентації:
  • "Шляхи здобуття професії" (9 кл.).
  • "Шляхи здобуття професії" (11 кл.).
  • "Правила вибору професії".
 7. Щомісячні інформаційні бюлетені центру.

II. Методичне забезпечення профорієнтаційної роботи:

 • "Методичні рекомендації із оформлення кабінету і куточка з профорієнтації";
 • "Календар професійних свят";
 • Сценарій гри-дискусії "Що таке уміти" (6 клас);
 • Сценарій "Карнавал професій";
 • Методичні рекомендації "Організація і проведення профорієнтаційних екскурсій школярів на підприємства, в організації, установи, навчальні заклади";
 • "Вивчення професійної спрямованості особистості учнів";
 • "На допомогу спеціалістові з профорієнтації".
Переклад, джерело:
Республиканский центр
профориентации молодежи
Бажаєте передрукувати...?
Правила використання матеріалів сайту

Перейти вище: Статті